Adres Bilgi Sistemi ve Numarataj Çalışması (ABSN)

BELSİS olarak yerel yönetimlerde yürüttüğümüz Kent Bilgi Sistemi (KBS) çalışmalarının basamaklarından biri olan Adres Bilgi Sistemi ve Numarataj (ABSN) çalışmalarıyla da yerel yönetimlere çözümler sunmaktayız.
5940 sayılı kanun ile mücavir alanlar içerisinde numarataj ve adresleme çalışması yapma yetkisi belediyelere verilmiştir. Belediyelerin oluşturdukları numarataj ve adres bilgileri NVİ’nin sitesinde kayıtlı halde tutulmakta ve KBS çalışmaları için önemli bir altlık veridir. Belediye sınırları içerisinde var olan taşınmazların takip edilebilmesi, belediye gelirlerinin artırılması kanuna aykırı yapılaşma, beyan hataları vb durumların önlenmesi içinde önemli bir veri setidir.
BELSİS geliştirdiği uygulama ve deneyimli saha ekipleri ile yerel yönetimlerin ABSN çalışmalarında teknoloji ve proje ortağı olarak yer almaktadır.
ABSN Bileşenleri, İş Adımları ve Hizmetlerimiz
• Halihazır Harita Güncellemesi
• İmar planı, Kadastral haritalar ve Halihazır harita sayısallaştırması
• Sayısal harita altlığı oluşturma
• Uydu fotoğraflarından ve hava fotoğraflarından güncel yapı stokunun tespiti
• Numarataj harita altlığı oluşturma
• NVİ veritabanından adres kayıtlarının çekilmesi ve güncellenmesi • Sahada numarataj çalışması yapılması ve gayri menkullerin kayıt altına alınması
• NVİ veritabanının güncellenmesi
• Numarataj haritaları oluşturulması
• Adres Bilgi Sistemi kurulması
• MIS veritabanındaki adres kayıtlarının güncel numarataja göre düzenlenmesi
• MIS veritabanındaki güncel adresler üzerinden emlak beyanları, ruhsatlar, ilan reklam beyanları, işyeri ruhsatlar veritabanlarından gelir artırıcı analiz ve sorgulamalar.
• ABSN çalışması üzerinden çeşitli GIS sorgu ve analizleri.